~ Welkom ~

Fr.Antonios Tarlizos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/6961603960

Meeting ID: 696 160 3960

Nieuwsbrief vr12 juni 2020

[!] Vreugdevol nieuws ivm hervatting Liturgische erediensten parochie Hasselt

Geliefde broeders en zusters in Christus,
Zoals reeds aangegeven hervatten we onze liturgische erediensten met de zegen van onze Metropoliet, Zijne Eminentie Athenagoras van België, na een liturgische lockdown van exact drie maanden.

Al zijn deze drie maanden voor ons allen geestelijk, psychologisch en lichamelijk zeer belastend geweest, toch ben ik persoonlijk uiterst dankbaar voor deze zware beproeving. We hebben zoveel zaken kunnen leren in deze periode; evenveel zal echter ook te leren zijn in de periode na deze lockdown, wanneer we ons eigen hart doorzoeken, en denken over de vele manieren in hoe wij de Heer tekortgeschoten zijn, en de vele manieren waarin de Heer ons, ondanks onze onwaardigheid, nabij gebleven is.

Aanstaande zondag vieren wij dus niet meer per streaming van thuis uit, maar fysiek in de kerk. Daar ons echter nog steeds civiele verplichtingen zijn opgelegd, waar wij ons als Orthodoxe Kerk vrijwillig en met eerbied aan onderwerpen, hebben wij op verzoek van onze Metropoliet een vruchtdragende overeenkomst kunnen bereiken met de Rooms-Katholieke parochie van Sint-Martinus, die ons hun christelijke liefde nogmaals betuigden met daden. Zij staan ons toe om -daar onze winterkapel met de huidige restricties slechts 9 personen toelaat- hun groter kerkgebouw te gebruiken voor de zondagen op dewelke zij geen Misvieringen hebben! Dit is voor ons een grote zegen, en wij danken hun parochie raad, Deken en Bisschop voor hun begripvolle toenadering.

Concrete data en info

Concreet betekent dit dat voor zondagen 14 en 21 juni wij kunnen vieren in het Rooms-Katholieke deel van het gebouw, waar er max. 100 personen aanwezig mogen zijn: iedereen is dus welkom via dezelfde ingang!
Daar zij wel een Misviering hebben op 28 juni geldt dat we in onze eigen winterkapel zullen vieren, en dus dat er een maximum capaciteit van 9 personen geldt. Voor die laatste zondag van juni, de 28e, zal ik mensen persoonlijk uitnodigen, naar parochiale anciënniteit. Indien u dit wil kan u die bewuste 28e juni wel een kaars komen aansteken in het portaal, maar kan u de kapel niet betreden zonder uitnodiging. Ik hoop van harte dat u begrip kan opbrengen voor deze situatie. Voor zulke zondagen zullen wij ons uiterste best doen om een live-streaming op te zetten, zodat u van ’s morgensvroeg ten minste de hymnen van de Metten en de Goddelijke Liturgie kunt volgen van thuis uit. De Vespers kunnen normaal gezien ten allen tijde gevolgd worden in de grote kerk zelf, op zaterdagavond -19u30 tot 20u30, zoals gewoonlijk. Neem aub ook de regels van social distancing in acht, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen.

Uiterst pijnlijk is de kwestie van het deelnemen aan de Goddelijke Communie, waar het momenteel niet toegestaan is om als gelovigen -die thans 3 maanden op de proef gesteld werden- op Orthodoxe wijze te naderen tot de Alheilige Liefdesgaven van Christus, daar wij volgens onze overgeleverde traditie de Communie doorgeven via intiem en fysiek contact.
Enkel de celebrerende priester mag de Communie ontvangen, tot de Nationale Veiligheidsraad haar bindende restricties intrekt.

Wij allen begrijpen dat dit een bijkomende en zware beproeving is, maar laat mij -in mijn onwaardigheid en overmoedigheid- duidelijk zijn en u beloven dat de zegen des te groter zal zijn voor ons wanneer wij in nederigheid deze periode doorstaan, en in dankbaarheid begrijpen dat alles wat ons overkomt, toegestaan is door de Hand des Heren, en ook deze kelk drinken tot zijn laatste druppel, in het grote voorbeeld van onze Heer Jezus Christus, onze grote God en de Heiland onzer zielen.

Onze Metropoliet schrijft het volgende over deze restricties in Zijn pastorale brief:

Gelukkig zijn deze maatregelen maar tijdelijk. We zullen voortaan geleidelijk aan versoepelingen kennen, zodat we elke maand wat meer vrijheid terugkrijgen. Alle maatregelen dienen gezien te worden in het licht van een gehoorzaamheid aan de wetten en van een interpretatie van de regelgevingen die ons worden opgelegd door de rechtstaat waarin we leven. Als kerkleiders dienen we onze verantwoordelijkheid op te nemen, opdat niemand ons het minste kan toeschrijven in deze wereldwijde crisis. We leven in landen die niet orthodox zijn en zich niet moeien met de innerlijke werking van onze Kerk en dus de godsdienstvrijheid respecteren, maar die anderzijds van ons verwachten dat wij alles in het werk zouden stellen opdat de veiligheid van eenieder en de volksgezondheid zouden worden gevrijwaard.”

ivm Vakantieperiode

Verder wil ik te kennen geven dat de parochie de volledige maand juli gesloten zal zijn; we hervatten met de hulp des Heren en de zegen van onze geliefde Aartsbisschop ons liturgisch programma vanaf zaterdag 1 augustus met de vespers!

U allen in mijn hart dragende,
+v.AntoniusWeest welgekomen! Dit is de officiële website van de orthodoxe parochie “De Drie Hiërarchen” aan het Sint-Martinusplein in Hasselt. Deze parochie behoort tot het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de streek in het liturgisch leven, volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De Kerkvaders herinneren er ons steeds aan dat wij voor onze redding, het heil van onze ziel, een sacramenteel leven in de schoot van de Kerk moeten leiden. In de Orthodoxe Kerk en voor de orthodoxe gelovigen is elke activiteit een verlenging van de Eucharistie, die de “communio” bij uitstek is, in de ware zin van het woord. Vandaar het belang en de betekenis van deze Parochie. Tot de parochiegemeenschap van Hasselt behoren orthodoxen christenen van de meest diverse afkomst.

Het Liturgisch Programma

Vanaf 2020 wordt voor elke zondag:
– de Vesperdienst gevierd, op zaterdagavond om 19u30;
– de Mettendienst gevierd, op zondagochtend om 09u00;
de Goddelijke Liturgie, die om 10u00 begint en eindigt rond 11u30.
Elke eerste zaterdag van de maand volgt een kleine Waterwijding de Vesperdienst.    

~ klik hier voor de lijst met de EXTRA DIENSTEN voor kalenderjaar 2020 ~


CATECHESE & AGAPEN

Naar oude christelijke Traditie organiseren de parochianen na de Goddelijke Liturgie een Agapen-tafel: een gedeelde liefdesmaaltijd waar iedereen welgekomen is. Bij het eten bespreken we samen de dingen des levens, en sluiten we af met een kort catechetisch moment, waar er ook plaats voor geloofsvragen.

SACRAMENTEN

Gelieve contact op te nemen met de rector van de parochie ivm het toedienen van Sacramenten als het Doopsel, Huwelijk, Biecht of Ziekenzalving, alsook het houden van een Dienst ter nagedachtenis van Overledenen, een inzegening van het huis, etc. (zie CONTACT-pagina).

ONS ADRES

Orthodoxe parochie “De Drie Heilige Hiërarchen”
Sint-Martinusplein 3,
3500 HASSELT