PAASBOODSCHAP VAN ONZE PATRIARCH

† B A R T H O L O M E O S
DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN
CONSTANTINOPEL, HET NIEUWE ROME,
EN OECUMENISCH PATRIARCH,
AAN ALLE GELOVIGEN VAN DE KERK: GENADE, BARMHARTIGHEID EN VREDE ZIJ U, VAN CHRISTUS DE HEILAND, VREDE EN ONTFERMING ZIJ U VAN CHRISTUS DE HEILAND,  DIE IN HEERLIJKHEID IS OPGESTAAN.

Geliefde broeders en zuster, dierbare kinderen in de Heer,

Christus is verrezen!

Eens te meer, breekt de dageraad van Pasen aan in volle glorie en luister. Zij brengt ons vreugde, vertroosting, blijdschap en de verzekering van leven aan alle gelovigen, ondanks de zware tijden waarin onze wereld vertoeft door de alom heersende crisis en de daaraan verbonden pijnlijke gevolgen in ons dagelijks leven.

Christus is verrezen uit het graf als goddelijke mens; en de mensheid is verrezen met Hem! De tirannie van de dood behoort tot het verleden. De hopeloosheid van de gevangenschap in de Hades is voor altijd voorbij. De enige machtige Gever van het leven, die door Zijn Incarnatie vrijwillig alle ongeluk van onze natuur en haar erfenis, namelijk de dood, van ons wegnam en ons het leven geschonken heeft, bracht aldus de dood naar de Hades door het Goddelijk Licht.

Deze overvloed van leven, ons geschonken door de Verrezen Heer, wordt voortdurend belasterd en aangevallen door de duivel – inderdaad, deze acties komen wel degelijk van de duivel – ook al is hij nu verzwakt, volledig machteloos, en helemaal belachelijk. De duivel belastert het leven door middel van de woestheid waarmee hij nog altijd tekeer gaat in deze wereld tegen God, de mensheid en de schepping. De duivel valt het Leven aan via de zondige neigingen, die bij ons blijven hangen zijn als “oud roest”, en gebruikt dit om ons tot tastbare zonde te verleiden of misleidend geloof. Baldadigheid is de vrucht van dat “oud roest” en samen vormen zij een sinister koppel dat zorgt voor verstoorde relaties in onszelf, met anderen en met God en de hele schepping. Daarom is het noodzakelijk dat wij onszelf zuiveren van “dit oud roest”, op een bewuste en zorgzame wijze, opdat het kwistig uitgedeelde licht van de Verrezen Christus moge schijnen in onze geest, ziel en lichaam, opdat het de duisternis der baldadigheid moge verstrooien en de overvloed van licht moge uitstrooien over heel de wereld.

Dit kan niet bereikt worden door filosofie, wetenschap, technologie, kunst of enige ideologie; het kan enkel verwezenlijkt worden door geloof in wat God verwezenlijkt voor de menselijke wezens door Zijn Lijden, Kruisiging en Begraving, neerdalend naar de diepten de Hades en opstaand uit de doden als de Godmens Jezus Christus. Dit wordt ook zo uitgedrukt in het sacramentele leven van de Kerk en door de doorgedreven en systematische spirituele strijd. De Kerk, als het Lichaam van Christus, ervaart onophoudelijk door de eeuwen heen het mirakel van de Verrijzenis; door haar heilige Mysteries, haar Theologie en praktische leringen biedt zij ons de mogelijkheid deel te nemen aan dat mirakel, te delen in de overwinning over de dood, en kinderen Gods te worden gevormd door het licht van de Verrijzenis en echte deelhebbers aan de goddelijke natuur, net zoals in het leven van elke Heilige in het verleden en vandaag. Het doornachtige onkruid der passies, dat groeit in de diepten van ons hart, vervuild door het roest van ons “oude zelf”, moet definitief en zo vlug mogelijk getransformeerd worden in Christus, door Christus en om Christus’ wil en zijn levende evenbeelden om ons heen, onze medemensen, tot een ruiker van deugden, heiligheid en rechtschapenheid. Daarom zingt de heilige hymnenschrijver op tijdloze wijze: Laten wij ons kleden met het gewaad der rechtschapenheid, dat witter is dan sneeuw, en laten wij ons vandaag verheugen in de dag van Pascha; want Christus, de zoon de rechtschapenheid die opstaat uit de dood, heeft over ons het Licht uitgestrooid der onverderfelijkheid. Het witte gewaad der rechtschapenheid werd ons symbolisch gegeven de dag van ons Doopsel; en wij werden uitgenodigd om het aldoor rein te houden door voortdurend berouw, beheersing van onze verlangens, gelatenheid bij pijn in het leven, en onophoudelijke inspanning om Gods geboden te vervullen, vooral Zijn hoogste gebod, dat der Liefde. Op die manier, zijn wij in staat deel te hebben aan het kruisdragend en zelfledigende offer van Christus, opdat de blijdschap van Pasen, het Licht van Pasen en de vreugdevolle redding deel moge uitmaken van ons leven en onze wereld.

Wij schrijven u vanuit Phanar, waar wij het lijden van Heilige Vrijdag indachtig zijn en het licht der Opstanding, terwijl wij onze liefde uiten voor de Moeder Kerk, en uit ganser hart wensen dat allen de Paaszegen mogen ontvangen van onze Heer van het Leven, die uit de doden is opgestaan.

Heilig Pascha 2010

+ Bartholomeos, Aartsbisschop van Constantinopel.
Vurige voorspreker voor allen bij de Opgestane Christus.