ALGEMENE VERGADERING VAN DE PAROCHIE

Hasselt – Op vrijdag 17 september 2010 had de Algemene Vergadering van onze Parochie plaats in de de gebouwen aan de Breughellaan 8 te Hasselt. De vergadering werd voorgezeten door Bisschop Athenagoras en begon met een moment van gebed en bezinning. Bisschop Athenagoras zei in zijn inleidend woord dat “we allen een grote verantwoordelijkheid te dragen hebben: nl. van getuigen te zijn van de aanwezigheid van de levende Christus in de wereld, maar ook van Zijn Boodschap te verkondigen, een boodschap van Liefde, van Communio, van Vrede en Samenhorigheid. Dit is een grote verantwoordelijkheid die op onze schouders rust. Deze is heel belangrijk in de samenleving waarin we leven, vooral vandaag waar de mensen overspoeld worden van schandalen en misbruik.De aanwezigheid van een orthodoxe parochie in Hasselt wederantwoordt aan een pastorale nood. Het is een Parochie voor alle orthodoxe gelovigen van de regio, welk ook hun afkomst is. Een Parochie die openstaat en de mens wilt onthalen in een sfeer spiritualiteit en ingetogenheid. Centraal staat de Goddelijke Liturgie, die de éénwording is van allen en alles! Precies zoals de God die bestaat uit drie personen de volmaakte éénheid vormt! De Drieëne God. Bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar zijn we aan een moment van doorstart, waar enthousiasme en dynamiek de voorhand moeten hebben. We kijken vol vertrouwen de toekomst tegemoet en vragen héél nederig dat God dit project steunt en zegent”!

Bisschop Athenagoras deed melding dat Vader Arkadi Vernikov ontslag gevraagd heeft van zijn functie als bedienaar van de Parochie, omdat hij pastoraal meer en meer in de Parochie van Eindhoven aanwezig dient te zijn. Vader Théophile Pelgrims blijft beschikbaar voor regelmatige liturgische diensten in de Parochie. Er werd wel beslist de liturgische diensten voortaan op elk eerste, derde  en vijfde weekend van de maand te vieren (op zaterdagavond Vespers en op zondag Metten en Goddelijke Liturgie). Een vijftal gelovigen zullen zich voorbereiden om samen de liturgische gezangen tijdens de Diensten te verzorgen.

Er werd beslist héél spoedig een gedetailleerd financieel verslag van de Parochie aan de Algemene Vergadering voor te leggen. De verantwoordelijken voor de financiën zullen het nodige doen om een duidelijk overzicht van de financiële transacties klaar te maken.

De Algemene Vergadering heeft zich ook gewijd aan de VZW Orthodoxe Gemeenschap Hasselt. Bisschop Athenagoras las de statuten van de VZW voor. Er werd allereerst aangenomen de benaming van de VZW te veranderen in: “Orthodoxe Kerkgemeenschap Hasselt”. Er werd akte genomen van het ontslag van enkele leden van de Beheerraad van de VZW en overgegaan tot de verkiezing van nieuwe leden van de Beheerraad. De nieuwe leden zijn: Kurt Dhoe, Mihaela Balan, Valentina Baranova, Roela Tsantzarakis en Christos Karanatsios. Er werd gesproken over uit te voeren werken in de kerk, alsook over de organisatie van een grootse Griekse Avond in Hasselt, waarvan de opbrengst de kas van de VZW moet spijzigen. Er werd verder ook gesproken over nog uit te voeren zaken: aangaan van verzekeringen, deelname aan de maandelijkse vergaderingen geleid door de eigenaar van de gebouwen (Broeders van Liefde).

Nadien volgde een eerste vergadering van de nieuwe Beheerraad, waarbij de leden overgegaan zijn tot verdeling van de functies binnen dit orgaan: Kurt Dhoe wordt hierbij de nieuwe voorzitter, Roela Tsantzarakis de secretaris en Mihaela Balan de penningmeester. Valentina Baranova en Christos Karanatsios zijn beheerders.

De vergadering werd besloten met het zingen van de hymne aan de Moeder Gods.