embleem_patriarch_klein

+ Β Α R T H O L O M E O S

door de genade Gods Aartsbisschop van Constantinopel, Nieuw Rome, en Oecumenisch Patriarch, aan de hele Kerk: Genade, Vrede en Barmhartigheid van de Schepper, Behoeder en Bestuurder van de gehele Schepping, Onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus

 

“De hele schepping wordt door de Heilige Geest vernieuwd tot haar oerbeeld” (anabithmi, 1e toon)

“Gezegend zijt Gij, Heer, de enige die elke dag het werk van Uw handen vernieuwt” (Basilios de Grote)

Medevierende broeders en gezegende kinderen in de Heer,

Zoals geweten, is de 1e september, op initiatief van het Oecumenisch Patriarchaat – en recent ook door de rooms-katholieke kerk – elk jaar toegewijd aan gebed voor de bescherming van het milieu. Daarom bidden we de Allerhoogste vooral dat hij Zijn schepping vreugde zou schenken, zodat het leven van de mensen erin aangenaam en vruchtbaar zou zijn. Die bede sluit zeker ook de vraag in dat de onvermijdelijke klimaatverandering mag gebeuren en toegestaan wordt binnen aanvaardbare grenzen voor zowel het overleven van de mens als voor de duurzaamheid van de planeet.

Niettemin gedragen wij, mensen, hetzij als deel van de mensheid, hetzij als geheel, ons in tegenstrijd met net die bede. We onderdrukken de natuur op zo’n wijze dat er onvoorzienbare en ongewenste klimaats- en milieuveranderingen gebeuren, die in hun normale functies negatief aangetast worden door de daaruit voortkomende consequenties voor het leven zelf. Het gezamenlijk effect van de hervorming van de daden van particuliere personen, zowel als van ondernemings- en overheidsactiviteiten met het oog op het hervormen van het milieu zodat dat meer middelen zou voortbrengen voor wie het misbruikt, heeft enkel geleid tot de vernietiging van de schepping, die God goed schiep, en die zodoende op evenwichtige wijze werkt.

Tot al wie het dagelijks toenemend gevaar van de klimaatsverandering begrijpt voor onze planeet, dit als gevolg van menselijke daden, verheffen we onze stem om die crisis te belichten en iedereen uit te nodigen om te onderzoeken wat er kan gedaan worden, opdat “leven niet verloren zou gaan omwille van hebzucht” (Verklaring van de Verenigde Naties).

Daarom heb ik als Oecumenisch Patriarch jarenlang de moeite genomen om de gelovigen van onze Kerk en alle mensen van goede wil op de hoogte te brengen van de zware risico’s die voortvloeien uit groeiend ge- of misbruik van energiebronnen, dat tot globale opwarming lijkt te leiden, en de duurzaamheid van het milieu bedreigt.

De orthodoxe christenen hebben van de Kerkvaders geleerd om onze noden zo strikt mogelijk te beperken en te verminderen. Als antwoord op de ethiek van de consumptiemaatschappij stellen we de ethiek van ascese, namelijk een ethiek van zelfvoorziening voor wat nodig is. Dat betekent niet ontbering, maar redelijk en beperkt verbruik, evenals de morele veroordeling van verspilling. “Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn” (1 Tim. 6:8), spoort de apostel van Christus ons aan. Christus beval Zelf aan Zijn apostelen om, na de vermenigvuldiging van de vijf broden en de verzadiging van vijfduizende mannen, zonder de vrouwen en kinderen mee te rekenen, de overschot te verzamelen “zodat er niets verloren gaat” (Joh. 6:12). Helaas hebben hedendaagse maatschappijen de toepassing van dit gebod verlaten, en zich overgegeven aan verspilling en redeloos misbruik om ijdele verlangens van voorspoed te verzadigen. Zo’n gedrag kan echter omgevormd worden omwille van het scheppen van middelen en energie op meer geschikte manieren.

Broeders en kinderen in onze Gemeenschappelijke Heer en Schepper,

De mensen hebben de schepping vernietigd door hebzucht, door uitsluitend de focus te leggen op deze aarde en haar aardse voordelen, die we voortdurend trachten te laten toenemen zoals de “rijke dwaas” in de Evangelieparabel (Lucas 12:13-21). Wij negeren de Heilige Geest, waarin we leven en bewegen en ons wezen hebben.

Dat betekent dat het antwoord op de ecologische crisis enkel op succesvolle wijze kan worden verwezenlijkt in de Heilige Geest, door wiens genade onze menselijke inspanningen worden gezegend en de hele schepping wordt vernieuwd en terugkeert haar haar oorspronkelijke staat, zoals die door God geschapen en bedoeld was, namelijk “heel goed”. Daarom is de verantwoordelijkheid van de, als Gods mede-schepper met vrije wil begiftigde mens inzake elk degelijk antwoord op de ecologische crisis, immens.

De aarde lijkt “een reuze vuilnishoop” (Paus Franciscus van Rome, Encycliek Laudatio Sí, 2015). En onzuiverheid veronderstelt méér dan louter stoffelijke zaken; ze omvat vooral geestelijke zaken. Er zijn onzuiverheden die in wezen voortkomen uit de hartstochtelijke gedachten van de mens. Wij, orthodoxe christenen, worden, inzake de bescherming van de schepping, met een sterk geloof in de Albeheerser en Schepper van de hele schepping, geroepen om het werk van een evangelist en missionaris uit te voeren. We worden met andere woorden geroepen om de vreugdevolle evangelieboodschap aan de moderne, verwarde wereld terug aan te wakkeren, en de sluimerende geestelijke natuur van de versplinterde, veelzijdige en verontruste mens te wekken, om een boodschap van hoop, vrede en ware vreugde over te brengen: de vrede en vreugde van Christus.

Dat geloven wij en dat belijden wij, en die waarheid verkondigen wij vanaf de Heilige, Apostolische en Patriarchale Oecumenische Troon, waarbij we iedereen uitnodigen tot eenvoudig leven, zuivering van hartstochtelijke gedachten, en zelfzuchtige beweegredenen, opdat we in harmonie met onze naasten en met Gods schepping zouden mogen leven. Tot slot bidden we met de H. Basilios de Grote, “die de natuur van de wezens verheerlijkte”: “Gezegend zijt Gij, Heer, de enige die elke dag het werk van Uw handen vernieuwt. Gezegend zijt Gij, Heer, die licht en duister schiep, en hen van elkaar scheidde. Gezegend zijt Gij, Heer, die alles schiep, en de schaduw des doods opbouwde door de dag te laten wegdeemsteren tot de nacht. Gezegend zijt Gij, Heer, die de mens schiep naar Uw ikoon en gelijkenis, die de dag maakte voor het werk van het licht, en de nacht voor de rust van de mensennatuur … ” (Psalter en Gebedenboek, Pantokratorklooster, Athosberg, 2004)

Dit is onze boodschap, overtuiging en onze aansporing tot allen: Laat ons aandachtig staan, laat ons in vreze staan voor Gods schepping.
Moge de genade en onbegrensde barmhartigheid van onze Heer, de Schepper van de hele Schepping, zichtbaar en onzichtbaar, met U allen zijn en met de hele wereld, nu en altijd en tot in de oneindige eeuwen. Amen.

1 september 2015
+Bartholomeos van Constantinopel
Vurig voorspreker voor U allen bij God

Beste Parochianen,

In de schoot van onze Orthodoxe Parochie in Hasselt worden op volgende regelmatige tijdstippen liturgische diensten gevierd:

telkens op het 1e, 3e en 5e Zondag van de maand

om 10:45: Metten
om 11:30: Goddelijke Liturgie

We hebben geen liturgische diensten in Augustus. Jullie zijn allen van harte uitgenodigd op onze volgende Goddelijke Liturgie te Hasselt:

6 September 2015 om 10:45

Met vriendelijke groeten,

Vader Ciprian POPESCU

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s