~ Nieuws ~

CATECHETISCHE ENCYCLIEK OECUMENISCH PATRIARCH

Protocol Nr. 169
CATECHETISCHE ENCYCLIEK
BIJ HET BEGIN  VAN DE HEILIGE EN GROTE VASTEN
† BARTHOLOMEOS
DOOR DE GENADE GODS
AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL-NIEUW ROME
EN OECUMENISCH PATRIARCH
MOGEN DE GENADE EN VREDE
VAN ONZE HEER EN GOD EN VERLOSSER JEZUS CHRISTUS,
EVENALS ONS GEBED, ONZE ZEGEN EN ABSOLUTIE
MET DE GEHELE KERK ZIJN

* * *

 

Wij richten een lofzang op tot God in de Drie-Eenheid, Die ons heeft toegestaan om eens te meer de Heilige en Grote Vasten te bereiken, om de goede strijd van de ascese aan te gaan, en ons te keren naar het enige “wat nodig is” (vgl. Lk. 10:42).

In een wereld die vijandig staat tegenover ascese, oog in oog met de hedendaagse ontheiliging van het leven, en met de overheersing van individualistische en eudemonische modellen, volhardt de Kerk in de periode van veertig dagen, die zijn toegewijd aan geestelijke strijd en aan “hoogheilige matigheid”, opdat haar kinderen zich voorbereiden op de Heilige Week, op het Lijden en Kruis van Christus, om in staat te zijn om Zijn roemrijke verrijzenis te beschouwen, en eraan deel te nemen.

Tijdens de Grote Vasten worden we geroepen om het scheppende en verlossende heilsplan van de Drie-Ene God dieper te beleven; om duidelijker deel te nemen aan de eschatologische verwijzing, richting en stuwkracht van het kerkelijk en geestelijk leven. We worden ons bewust van de tragische impasse die de zelfreddende arrogantie van de farizeeër vormt, de hardheid van hart van de oudste zoon in de parabel van de verloren zoon, de harde onverschilligheid voor de honger, dorst, naaktheid, ziekte, en verlatenheid van onze gelijke, volgens het evangelieverhaal van het laatste oordeel. Wij sporen iedereen aan om de inkeer en nederigheid van de belastingontvanger na te volgen, de terugkeer van de verloren zoon naar het huis van zijn Vader, en het vertrouwen op diens genade; om de barmhartigen na te volgen ten opzichte van de behoeftigen, het gebedsleven van de H. Gregorios Palamás, de ascese van de H. Johannes van de Sinai en van de H. Maria van Egypte, opdat we ons, versterkt door de verering van de heilige ikonen en van het eerbiedwaardige Kruis, zouden verbinden met de persoonlijke ontmoeting met Christus, Die verrezen is uit het graf en het leven schenkt.

Het gemeenschappelijke en sociale kenmerk van het geestelijk leven wordt vooral onthuld in deze gezegende periode. Wij zijn niet alleen, wij staan niet alleen voor God. Wij zijn geen som van individuen, maar een communie van mensen voor wie “zijn”, “samenzijn” betekent. Ascese is geen individuele vervulling, maar een kerkelijke daad. Voor de gelovige is het deelnemen aan het mysterie en de sacramenten van de Kerk, vechten tegen egoïsme, aan liefdadigheid doen, de schepping op eucharistische wijze benutten, bijdragen aan de transfiguratie van de wereld. Het is een vrijheid, een deugd, iets goed, gehoorzaamheid aan de regel van de Kerk die we allemaal delen. We vasten niet volgens ons persoonlijk verlangen, maar volgens wat de Kerk voorschrijft. Onze ascetische inspanning kadert binnen onze relaties met andere leden van het kerklichaam, als deelname aan de feiten en daden die de Kerk maken tot gemeenschap van leven, door “de waarheid in liefde te belijden” (vgl. Ef. 4:15). De orthodoxe spiritualiteit is onlosmakelijk verbonden met deelname aan het leven van de Kerk, met als hoogtepunt de goddelijke Eucharistie; een geloof dat de Kerk voedt, en haar volle waarde krijgt in de Kerk.

De arena van de Grote Vasten is geen periode voor fysieke wapenfeiten met godsdienstige oorsprong, en evenmin voor oppervlakkig sentiment. Vanuit orthodox standpunt betekent spiritualiteit niet om zich naar de geest en de ziel te keren, gevoed door een dualistische minachting voor stof en lichaam. Spiritualiteit betekent dat ons hele bestaan, onze geest, ons verstand en onze wil, onze ziel en ons lichaam, heel ons leven, doordrenkt worden met de Heilige Geest, die een geest van communie is. Bijgevolg betekent spiritualiteit ons leven te verkerkelijken, een leven leiden dat bezield en geleid wordt door de Trooster. Die draagt echt de geest, wat langs onze kant veronderstelt dat we vrijelijk samenwerken, deelnemen aan het sacramentele leven van de Kerk, en een leven in God leiden.

Eerbiedwaardige broeders en geliefde kinderen in de Heer,

Er bestaat geen waarachtige spiritualiteit die tegelijk vruchteloos is. Wie echt van God houdt, houdt ook van zijn naaste, ook van wie zich afzijdig houdt: hij houdt van de gehele schepping. Die liefde, die tot offers bereid is, die “nimmer vergaat” (vgl. 1 Kor. 13:8), is de eucharistische handeling, voltooiing van het aardse leven, voorsmaak en waarheid van de eindtijd. Ons orthodoxe geloof is de bron van een onuitputtelijke dynamiek, van bekwaamheid tot geestelijke strijd, van handelen als vriend van God en de mens, van overvloedig voortbrengen van het goede in de wereld. In de Kerk vormen geloof en liefde een één en ondeelbare levenservaring. Louter ascese, vasten en liefdadigheid in de heilige en geestelijke communie van de Kerk, voorkomt dat we vervallen in religionisme, met andere woorden het vervormen van het in de Kerk ingebedde geloof tot heilloze in zichzelf gekeerdheid en individuele opvoering.

De Geest van God ademt onophoudelijk in de Kerk, God is altijd “met ons”. Tijdens de heilige dagen van de Grote Vasten worden we geroepen om de geestelijke strijd tegen het egoïsme op te drijven “door te volharden in het gebed” (Rom 12:12), “in nederigheid te leven en barmhartigheid te betonen” (Abba Poimen), om op filokalische en medelijdende manier te leven, elkaar te vergeven, elkaar lief te hebben, God te eren, Die alle goeds verdeelt, en Hem te bedanken voor Zijn rijke gaven. “In de tijd van het welbehagen heb Ik u verhoord, en op de dag van het heil heb Ik u geholpen” (2 Kor. 6:2).

Hierbij geven wij, met de aanroeping van de hulp van boven om de heilige en grote vasten aan te vatten met een vurig en vreugdevol verlangen, en met de wens om “de wedloop van het vasten gemakkelijk te lopen”, onze patriarchale zegen aan de eerbiedwaardige broeders in Christus en aan de geliefde kinderen van de Heilige en Grote Kerk van Christus overal ter wereld.
Heilige en Grote Vasten 2018
† Bartholomeos van Constantinopel
vurig voorspreker voor u allen bij God.

Aankondiging Parochiefeest za. 27/jan!

Geliefde broeders en zusters in de Heer,

Graag nodigen wij u allen uit op ons parochiefeest! Met uw aanwezigheid en gebed gesterkt, kunnen wij onze patroonheiligen – de heilige Basilius de Grote, de heilige Gregorius de Theoloog en de heilige Johannes Chrysostomus – eren op hun gemeenschappelijke feestdag.

Op zaterdag 27 januari – aanvang 09u00 – bent u van harte uitgenodigd om de Metten bij te wonen, die gevolgd zullen worden door een feestelijke broodwijding en tot slot de Goddelijke Liturgie, voorafgegaan door onze Metropoliet, Monseigneur Athenagoras van België. 

Na de feestelijke Goddelijke Liturgie – rond 12u00 – biedt de Orthodoxe parochie van Hasselt een aansluitende receptie met eten en drank, waar wij de aanwezige clerus, de parochianen en medegelovigen van het Limburgse zullen verwelkomen en kunnen ontmoeten.

Wij rekenen met grootse vreugde op uw aanwezigheid!
in Christus,

Orthodoxe Parochie Hasselt – “De Drie Heilige Hiërarchen”

Aankondiging eenmalige afwijking zondagsprogramma

Geliefde broeders en zusters in Christus,

12 november zal de Rooms-katholieke parochie naast ons op feestelijke wijze haar 50-jarig bestaan vieren. Enerzijds willen wij hun uitnodiging eren met onze aanwezigheid; anderzijds is het in deze specifieke omstandigheden ook technisch gezien quasi onmogelijk om in hetzelfde gebouw tegelijkertijd een Goddelijke Liturgie te vieren.

U allen bent uitgenodigd om op 12 november – per uitzondering – de Goddelijke Liturgie met ons te vieren, reeds beginnend om 08u30 tot 10u00.

Zij die kunnen zijn ook welkom om vanaf 10u30 het parochiefeest van St.Martinus naast ons bij te wonen.

in XC, +v.Antonios

Extra maandelijkse avonddienst

Geliefde broeders en zusters in Christus,

Met vreugde melden wij dat vanaf deze maand de parochie een extra avonddienst op het programma  toevoegt.

Elke eerste zaterdag van de maand zal er van 18u tot 19u een korte vespers gebeden worden, met aansluitend een waterwijding.

Allen die van de rijkdom van de Orthodoxe hymnografie willen proeven, maar nog veel belangrijker zich willen vervoegen in het gebed en willen deelnemen aan de zegen van de waterwijding zijn van harte welkom!

in Christus, +v.Antonios

Avond liturgie 13 september

Geliefde broeders en zusters in Christus,

Wij zijn zeer verheugd om te kunnen meedelen dat, ter ere van het feest van de Universele Kruisverheffing, de parochie in Hasselt op woensdagavond 13 september een kleine avonddienst organiseert, voor hen die donderdag overdag moeten werken.

De dienst woensdagavond te Hasselt begint om 20u00 en het einde van de Goddelijke Liturgie is voorzien rond 22h00.

Voor alle duidelijkheid is er geen ochtenddienst 14de september in Hasselt.

in XC,

v.Antonios

Aankondiging: Vakantieperiode

Geliefde broeders en zusters in de Heer,

Graag zouden wij jullie te kennen geven dat de parochie de volledige maand augustus gesloten zal zijn en er dus geen Goddelijke Liturgie gevierd zal worden.

Voor sacramenten en andere dringende zaken tijdens deze maand, kan u de priester van de parochie van Houthalen contacteren.

Voor zaken die telefonisch geregeld kunnen worden, kunt u indien nodig de priester van de parochie van Hasselt nog steeds opbellen.

Wij hopen jullie allen terug te zien op de eerste zondag van de maand september, om samen het nieuwe schooljaar in te zegenen!

Allen een gezegende vakantie toewensend,

in Christus, +vader Antonios